Ürün Yöneticiliği

Ürün yönetimi, şirketin müşterileri için sunduğu ürünlerin kategorik olarak yaşam döngülerini yönetme sürecidir. Bu süreç, ürünlerin yaşam döngüleri boyunca pazarlama planlarının yapılması, forecastlar (satış/üretim tahmini) ürünün satış ve pazarlama denemeleri ve pazarlama yönetimini içine alan bir süreçtir.

Ürün yöneticiliği, pazar bilgilerini sürekli güncel tutarak ürün geliştirme ve o üründen elde edilecek satış miktarını, karlılığı, pazar payını, rekabeti de yönetir. Bu nedenle ürün yöneticisi, pazar bilgilerinin analiz edip sonuçlarını pazarlama çalışmalarına aktarmak zorundadır.

Ürün Yöneticiliği eğitimi, şirket için hayati olan bu fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olan temel becerileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Ürün yöneticiliği şirketlerde ayrı bir pozisyon olarak tanımlandığı gibi, şirket büyüklüğüne bağlı olarak diğer bir pozisyonla da birleştirilmiş olabilir. Ancak her durumda bu fonksiyonlar yerine getirilmek zorundadır.

Ürün yöneticisi, şirket içinde hemen hemen tüm birimlerle bir takım olarak çalışır. Müşteriye kendine özgün yararları olan ve "artı değer" kazandıran bir ürünü sunmaktır. Ürünün aynı zamanda zamanında, yeterli miktarda ve doğru yerde bulunmasını planlamak yine ürün yöneticisinin görevidir.

Ürün ve ürün hattının toplam karlılığının her zaman üst düzeyde tutulması gerektiğinden, ürün yöneticisinin temel finans bilgisine sahip olması da istenir.

Ürün yöneticiliği eğitimi, çok yönlü bir çalışma disiplini gerektiren ürün yöneticileri için temel bilgileri içeren ve onlara bu görevin en pratik ve önemli konularını aktaran bir eğitimdir.

Bu eğitimin hedefi, ürün yönetiminde çalışanlara veya şirkette ürün yönetimi süreci oluşturmak isteyen yöneticilere pazarlamanın ve ürün yönetiminin farklı disiplinlerini kazandırmaktır. Bu eğitime katılanlar, pazarlamanın ve ürün yönetiminin temel bilgilerinin neler olduğunu tanıyacak ve onları nasıl günlük yaşama aktaracaklarını öğreneceklerdir.

Ayrıca, ürün yönetiminde daha profesyonel bir bakış açısı ile şirket kaynaklarının daha verimli kullanımı ve verimsiz noktaların elimine edilmesiyle karlılığın artmasına katkı sağlayacaktır.

Bu eğitim, ürün yöneticilerine diğer departmanlarla bir takım gibi çalışmanın sırlarını kazandıracak ve şirketin toplam verimliliğinin artmasına katkı yapacaktır.

Ürünlerin daha iyi yönetilmesi ile müşterilerdeki devamlılık ve sadakat artacak müşteri memnuniyeti şirkete artı kazanç olarak geriye dönecektir.

Stratejik olarak Ürün Yönetimi

PLC - Ürün Yaşam Döngüsü

Yeni ürün geliştirme

Ürünlerin ticari aşamaya getirilmesi

Pazar araştırması

Fiyatlandırma stratejileri

Ürün ve hizmetleri bir bütün olarak anlama

Ürün stratejileri

Segmentasyon - Konumlandırma - Hedefleme

  • Ürünlerin seçilmesi, konumlandırılması ve tanıtılması süreçlerine hakim olarak pazara daha hızlı ürün sokabilmek.


  • Ürünlerin doğru yönetilmesi ile pazarda rekabet avantajı ele geçirmek ve bunu pazar payının artmasında kullanabilmek


  • Ürün yaşam döngüsündeki her bir aşamada doğru aktiviteler planlayarak verimliliği artırmak.


  • Ürün yönetimindeki süreçleri anlayarak ürünlerin şirkete getireceği faydaları artırmak


  • Fiyatlandırma ve masraf yapılarını kontrol ederek ürünün karlılığını yükseltmek


  • Pazarlama süreçlerini şirket içinde aktif hale getirerek şirketin toplam verimliliğini artırmak.

Ürün yöneticisi pozisyonunda çalışanlar

Ürün yöneticiliği görevini de aynı anda yapmak isteyenler

Ürün yönetimi konusunda kendisini geliştirmek isteyen yöneticiler

Ürün yönetimi konusunda bilgisini artırmak isteyen bölge satış yöneticileri