Öğretmenler için Yaratıcı Drama

Öğretmenler için Yaratıcı Drama eğitim programı özellikle öğretmenlerimizin (anaokulu, sınıf, branş) kendi ders işleyişlerinde yöntem olarak yaratıcı dramayı kullanabilmeleri için hazırlanmıştır.

Hazırladığımız program ile öğretmenler, sınıf içerisinde bir eğitim-öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramayı kullanabileceklerdir. Bu sayede öğretmenlerin, öğrenmeyi daha etkin kılan yapılandırıcı öğrenme yaklaşımını destekleyen ve öğrencinin çok yönlü bakışına imkan tanıyan yaratıcı drama ile ders işlemeleri farklılaşacak, sınıf içinde daha etkin bir konuma gelmeleri sağlanacaktır.

Bu eğitimi almış veya bilgilerini tazelemiş olan ve sınıflarda bu yöntemi uygulayan öğretmenlerin kurum içinde var olması çok önemlidir. Bu yeterliliklere sahip öğretmenler ile kurum, akademik başarısını ve eğitimdeki başarı çıtasını daha da yükseltecektir.


 • Sadece bilişsel değil, kinestetik ve duyuşsal yapılarında kullanılması ile öğrencinin öğrenmeye etkin katılımı,
 • Yaparak-Yaşayarak çalışma gerçekleştiği için öğrenmenin daha rahat içselleşmesi ve kalıcı olması,
 • Öğrencinin Yaratıcı Drama yöntemindeki tekniklerin etkisi ile dersten zevk alması ve o derse ilgisinin artması ile öğretmen-öğrenci ilişkisinin gelişmesi.
 • Öğretmenin, öğrencilerin özelliklerini ve farklı yönlerini daha iyi görerek onları yönlendirmede daha etkili olması.
 • Öğretmenin, Yaratıcı Dramanın örtük kazanımları ile öğrencisinin kişilik gelişimini de desteklemesi.
 • Bu yöntem ile bilginin somutlaşması, öğrenmenin kendiliğinden olması ve dramanın, öğretmenin alan bilgisini aktarmada kullanacağı önemli bir araç haline gelmesi.
Eğitimin öngörülen program dahilinde işlenecek konuları şu şekildedir;

 • Dünya'da ve Türkiye'de Yaratıcı Drama
 • Yaratıcı Drama yönetmi ile program geliştirme
 • Rol oynama ve doğaçlama çalışmaları
 • Branşlara uygun diğer Yaratıcı Drama teknikleri
 • Yaratıcı Drama ders planı aşamaları
 • Yaratıcı Drama yöntemi ile uygulamalı ders planı hazırlama
 • Yaratıcı Drama yöntemi ile ders işlemede öğretmen tutum ve davranışları
 • Sürecin değerlendirilmesi

"Öğretmenler için Yaratıcı Drama" eğitim programının kazanımları 3 ayrı açıdan değerlendirilmektedir;


ÖĞRETMENLER İÇİN


 • Yaratıcı Drama yöntemi ile ders planını ve içeriğini oluşturarak uygulayabilmek ve değerlendirebilmek
 • Öğrencilerin aktif öğrenmelerine ortam sağlayan yönergeleri verme becerisini geliştirmek
 • Yaratıcı Drama yöntemini kullanarak konuyu farklı disiplinlerle daha rahat ilişkilendirebilmek
 • Derslerde mimik, jest, ve sesini daha etkin kullanabilmek
 • Öğrenci ile daha olumlu iletişim kurma becerisini geliştirmek

 

ÖĞRENCİLER İÇİN

 

 • Derse etkin katılım
 • Kinestetik ve duyuşsal öğrenmenin bilişsel öğrenmeyi kolaylaştırması sonucu kolay öğrenen bireyler olmaları
 • Çağdaş ve sorgulayıcı bireyler olmaları
 • Beden dilini kullanarak kendilerini rahat ifade etmeleri

KURUM İÇİN


 • Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını destekleyen drama yöntemi ile kurumun akademik başarısının artması
 • Öğrencinin okul ile olan bağının güçlenmesi
 • Öğretmen profilini geliştirerek kurum imajının güçlenmesi
 • Hizmet içi eğitimlerinin verimliliğinin artması
 • Drama yöntemi ile hazırlanmış kuruma özgün projelerin oluşturulmasıyla eğitimde ayrıcalık ve avantaj yaratmak
 • Okul öncesi öğretmenleri
 • Sınıf öğretmenleri
 • Dil eğitimcileri
 • Sayısalcılar
 • Sosyalciler
 • Sanat eğitimcileri
 • PDR Uzmanları

TANITIM BROŞÜRÜMÜZ